Skip to content

The Warrior Code

Respect
Zun Jing 尊敬
Humility
Qian Xu 谦逊
Trust
Xin Yong 信用
Honour
Rong Yu 榮譽
Virtue
Dao De 道德